Projecten

Project Leeuwarden

We koppelen in de gemeente Leeuwarden 15 jongeren met een leervraag op basis van erkenning en herkenning aan een vrijwillige mentor. Deze mentoren kunnen mensen uit het bedrijfsleven, ondernemers en andere organisaties zijn. Jongeren kunnen met leervragen bij hun mentor terecht. Dit kan over loopbaan gaan, solliciteren, persoonlijke ontwikkeling, keuzes voor werk of opleiding. Belangrijk is dat wij zoeken naar de vraag achter de vraag van de jongere en op basis daarvan zoeken wij een mentor die begrijpt waar het om gaat bij de jongere.

We werken altijd vanuit de kracht, dus kijken naar wat de jongere wél kan. Tevens bieden we extra themabijeenkomsten voor zowel de jongeren als de mentoren.

Project Walkie Talkie

Walkie Talkie is er voor jongeren in Franekeradeel en Harlingen van 12 tot en met 27 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De inzet richt zich vooral op (ondersteuning bij) sociale activering en maatschappelijke participatie.

Wethouders

De portefeuillehouders van de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren en de bestuurders van de Dienst SoZaWe in NW-Fryslân ( Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel, Het Bildt, Leeuwarderadeel, Vlieland en Terschelling) hebben uitgesproken zich in te willen zetten voor de (werkzoekende) jongeren door mentorbegeleiding.

Bij de begeleiding van jongeren in zowel het traject naar werk (Pastiel) als ook naar school of maatschappelijke keuzen (netwerkproject Sluitende Aanpak/Brug naar Werk) blijkt dat een mentor bij jongeren van toegevoegde waarde is. Een mentor die zijn eigen netwerken ter beschikking stelt, beschikbaar is wanneer de jongere met keuzes worstelt, maar ook een ‘rolmodel’ kan zijn. Doel is mentoring structureel een onderdeel/instrument te laten zijn in de huidige uitvoering.

We hebben in Fryslân West het arbeid re-integratie bedrijf Pastiel die ook de jongere met afstand tot de arbeidsmarkt begeleid. Dat zelfde Pastiel maakt deel uit van de centrale werkgeversbenadering in de arbeidsmarktregio Fryslân. Daarnaast hebben we een Sluitende Aanpak gerealiseerd voor alle jongeren (ook de kwetsbare) in Fryslân West in samenwerking met RMC, gemeenten en Pastiel.

Beide (netwerk)organisaties zouden dan vanuit hun kennis en relatie met de jongere de juiste jongeren moeten informeren en eventueel enthousiasmeren voor het aangaan van een mentorrelatie. De feitelijke match/koppeling maken met de meest geschikte bestuurder is vervolgens een taak van Stichting VerbindMij. Op termijn kan er dan een ‘mentorpool’ komen waar naast de portefeuillehouders ook anderen deel van kunnen uitmaken (andere collegeleden, werkgevers, ambtenaren etc.